Med museumsinspektør - bramming egnsmuseum

Gå til indhold

Hoved menu:

Om Museet > Museets historie > De første 25 år
6. Museet under daglig ledelse af museumsinspektør Mogens Hansen, siden 2005

Uffe Munk fratrådte og gik på efterløn 30. juni 2005 og cand. phil. Mogens Hansen blev ansat som leder af museet pr. 1. januar 2006, skønt udvalget havde ønsket en ansættelse pr 1. august. Det var dog ikke muligt på grund af hans midlertidige ansættelse ved Antikvarisk Samling i Ribe frem til udgangen af 2005. Museumsudvalget fik derfor ekstra travlt med museumsdriften. Dog havde Mogens Hansen 6 kustodetimer om ugen i efteråret 2005 og afviklede desuden et arrangement med juleklip for børnehaver og de yngste klasser i folkeskolerne. Bramming Kommune øgede den årlige bevilling til museet med 100.000 kr., således at ansættelsen var mulig.

I 2006 blev det hidtidigt anvendte registreringssystem for museumssager og museumsgenstande moderniseret og der oprettes et administrativt arkiv. Et flerårigt arbejde med oprydning på museets magasiner og registrering af et større antal uregistrerede genstande blev indledt.
En plan for en ny permanent udstilling blev godkendt af museumsudvalget allerede i 2006. Planen var udarbejdet af udstillingsarkitekt Mikael Thorsted og museumsinspektør Mogens Hansen[1]. Udstillingens centrale del bliver en stor glasmontre på 3x7 m og 5,5m høj kaldet HISTORIUM. Ideen var inspireret af renæssancens kunstkamre.

Montren blev bygget af lokale firmaer: Smedevirksomheden Toxværd og glamester Knud Fick Rasmussen. Dertil kom i en anden fase kronologiske montre og tidstavler langs væggene.

Jernved og Omegns Andelskasse støttede museet med 5.000 kr. til indkøb af IT-udstyr, der var stjålet ved et indbrud.

Esbjerg Kommune indledte udskiftning af vinduer med termoruder og maling af udvendig træværk.

I 2006 og 2007 blev der afholdt flere fællesmøder med Ny Esbjerg Kommunes museer og kulturforvaltningen, idet forvaltningen havde et ønske om at samle alle museer under en hat. Alle museer ønskede at bevare deres selvstændighed - selvfølgelig også Bramming Egnsmuseum. Dette ønske valgte Esbjerg Kommune at respektere. Museets eksistens var endnu en gang reddet.

I kølvandet på kommunesammenlægningen blev der blev etableret samarbejde godt samarbejde mellem Esbjerg, Ribe og Bramming, der resulterede i udgivelsen af en bog for de ældste folkeskoleelever. Bogen beskrev den nye Esbjerg Kommune i fortid, nutid og fremtid.[2]

Den 13. juni 2007 kunne Bramming Egnsmuseum afsløre den nye store udstilling i kæmpemontren, HISTORIUM. Udstillingsformen er unik i Danmark. Den er inspireret af renæssancens kunstkamre og deres æstetik.  Montren rummede ca. 4000 genstande opdelt i knap 200 emner, der var formidlet med hver sin tekst uden for montren. Med denne udstilling kunne både antallet af emner og antallet af genstande øges betydeligt, således blev der plads museets gamle hovedemner som Jernbanerne og ulykken i 1913, Kirkebroudgravningen, herregårdene, Frederiksens Tivoli, besættelsestiden, afholdslogen. Men også en række nye emner fik plads som kirkerne, kunstmalerne Marius Skov og Jørgen Dinnesen, elværk og vandværk, skomagere, urmagere, postvæsnet, kvinder og børn, sangforeninger og sportsforeninger. Denne enestående udstilling kunne realiseres i kraft af en ekstraordinær bevilling på 268.000 kr. fra Esbjerg Kommune, en lokal sponsorkampagne samt anvendelse af en stor del af museets egenkapital. Desuden var det været muligt at låne en række unikke genstande på Gørding Sognearkiv, der betød at hele Bramming-egnen var godt repræsenteret.  Men udstillingen kunne ikke være realiseret uden en ekstraordinær indsats fra museets mange frivillige. Deres arbejdsindsats svarede til næsten 2 fuldtidsstillinger i 2007. Meget af det praktiske arbejde blev udført af Frida Svenningsen. Robert Storm skrev de mange tekster sammen med Mogens Hansen. Til sidst, men ikke mindst skal nævnes udstillingsarkitekt Mikael Thorsted, der stod for hele den professionelle opbygning, der er præget af hans sikre sans for genstandenes ”indbyrdes tale”, detaljer, proportioner og farvespil.  

I 2009 kunne Bramming Egnsmuseum åbne 2. fase af den nye permanente udstilling i form af tretten 10-årsmontrer på galleriet med nyt revideret indhold samt to store baggrundsbelyste tidstavler. Også denne del var betinget af frivillige medarbejderes indsats.

I 2010 blev udstillingsafsnittet om kirker og herregårde ved hallens østvæg færdiggjort. Efter at det tidligere samarbejde mellem museerne i det gamle Ribe Amt var opløst, gik Bramming Egnsmuseum ind i et samarbejde med vadehavskommunerne omkring organisationen ”Vadehavets Formidlerforum”. Samarbejdet blev delvis finansieret af kulturministeriet i form af en kulturaftale. Samarbejdet kaldes ABM (arkiver, biblioteker og museer).
 
Det var også dette år, at byrådsmedlem Jacob Lose i forbindelse med Bramming kulturnat åbnede skulpturhaven med Kaj Lykke-skulpturerne fra stensymposiet i 2004. Skulpturerne var blevet nyopstillet under ledelse af en havearkitekt og Esbjerg kommune havde bekostet bænke og nyplantning på arealet.

I 2011 var året, hvor Esbjerg Kommune bekostede forsatsvinduer i den store hal, hvilket gjorde det muligt at afholde arrangementer om vinteren, ligesom varmebesparelsen blev mærkbar.
 
I 2012 skiftede kommunen de sidste døre og vinduer, således at indeklimaet blev helt i top. Dette blev også året, hvor Kommunen etablerede handicaptoilet, der hvor brandboksen havde været tidligere. Dermed blev gangen mellem yderdøren og toilettet udvidet og, der blev plads til garderobe og reoler til brochurer og salgsmateriale.
 
Museet måtte dog selv finansiere materialer til gulvvarme, mens det lokalt VVS-firma Pahl Junkuhn via en aftale med Ove Schlosser sponserede arbejdskraften.

2011 stillede Esbjerg Kommune magasinplads til rådighed i industrikvarteret. De næste par år fandt museet egne midler til indkøb af reoler, således at lokalerne faktisk kunne tages i brug. Arbejdet med at flytte, systematisere, nedpakke og ordne samlingen i det nye magasin blev udført af frivillig arbejdskraft. Dette arbejde blev udført under ledelse af Frida Svenningsen.

2013 blev domineret af en kulturhistorisk udstilling om jernbaneulykken ved Bramming i 1913. Desuden fortalte udstillingen om forholdene i Sydvestjylland og i verden i perioden 1900-1913. På datoen for ulykken, d. 26. juli blev der afholdt et mindearrangement på Bramming Egnsmuseum og efterfølgende afslørede transportminister Henrik Dam Kristensen en mindesten ved ulykkesstedet.[3]

I 2014 afsluttede Esbjerg Kommune de sidste bygningsmæssige forbedringer, idet der blev lagt nyt gulv i værkstedet og særudstillingslokalet. Sidstnævnte sted blev også loft og belysningssystem udskiftet. Dermed har museet til huse i en energirigtig bygning.

Samme år godkendte Esbjerg Byråds Kultur og Fritidsudvalg Bramming Egnsmuseums nye vedtægter, der bl. a. betyder at museets ledelse fremover er en BESTYRELSE.

Endnu to vigtige projekter skal nævnes. Det drejer sig om scanning af hele C. K. Olesens glaspladesamling på 43.000 fotos. De enkelte plader er blevet pakket i syrefrit papir og æsker. Dette arbejde blev afsluttet i 2014 efter 4 års fritidsarbejde, udført af Johannes Holm.[4] Samme flittige person tager foto af museets genstandssamling. Dette projekt pågår stadig og der mangler flere tusind genstande.

Gennem alle årene har der været holdt mange foredrag både af personer med tilknytning til museet og af eksterne foredragsholdere, ofte i samarbejde med Folkeuniversitet i Esbjerg Kommune. Museumslederen holder desuden foredrag uden for huset. Der afholdes desuden mange forskellige musikarrangementer med kor, musicals, solister, der spiller, danser eller synger.

De lokale skoler benytter flittigt museets tilbud om rundvisning og små foredrag ligesom de benytter tilbuddene om byvandringer og rundvisning ved lokale oldtidsminder. Museet har desuden afholdt såkaldte Café-aftner, hvor mennesker, der ikke ønskede at holde foredrag, kunne overtales til, over en kop kaffe og i en kreds på maksimalt 20 mennesker, at fortælle om et emne, der optog dem.

Museet annoncerer arrangementer mv. i lokale aviser. Museet har siden 2001 været på internettet og brugt dette medie i form af mails, hjemmeside og senest Facebook til at komme i kontakt med potentielle gæster.

Da museet ikke er et statsanerkendt museum, pålægges det ikke forvaltningsopgaver fra kommune og stat, ligesom det ikke er forpligtiget til at yde en indsats inden for forskningen. Museet kan koncentrere sine ressourcer om at indsamle og bevare egnens kulturarv, at arrangere mange særudstillinger samt udvikle moderne og utraditionel formidling. Der er heldigvis også blevet tid til at skrive artikler til de lokale tidskrifter. Disse leveres både af museumslederen og andre i kredsen omkring museet.

Som det mindste af Esbjerg Kommunes museer fungerer Bramming Egnsmuseum som et alsidigt kulturelt fyrtårn i den østligste udkant af Esbjerg Kommune. En institution, der styrker den lokale identitet og er med til at binde kommunen sammen.

I jubilæumsåret består bestyrelsen af

Jørn B. Andersen, formand (valgt af Esbjerg Byråd)
Tommi Larsen, næstformand
Grete Knudtzen, sekretær
Johannes Clausen, kasserer
Wagn Olesen (valgt af Esbjerg Byråd)
Lars Christoffersen
Jytte Nielsen
Johannes Holm
Suppleant: Per Damgård Sørensen.
Museets daglige leder er museumsinspektør Mogens Hansen.

[1] Hansen 2007
[2] Hansen 2006
[3] Hansen 2013
[4] Holm 20011
 
Search
Copyright 2015. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu